Dodatek węglowy - informacja

Dodatek węglowy - informacja

Czytany 1751 razy | wtorek, 16 sierpień 2022

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.
UWAGA !!!
Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia. Druki wniosków są dostępne w formie papierowej w Urzędzie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie.
Druk wniosku do pobrania: https://www.tarnogrod.pl/index.php/formularze-do-pobrania#dodatek-w%C4%99glowy
Jednocześnie informujemy, że na terenie Gminy Tarnogród obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Urząd Miejski w Tarnogrodzie, ul. T. Kościuszki 5. Wnioski są przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie w Biurze Podawczym Centrum Obsługi Interesanta pok. nr 1, w godzinach otwarcia.
Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:
Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).
Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3 000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, jak i gospodarstwa wieloosobowego.
Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące  i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się,
że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).
Wnioski można składać:
• elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP;
• papierowo w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie w Biurze Podawczym Centrum Obsługi Interesanta pok. nr 1 przy ul. T. Kościuszki 5 w godzinach: poniedziałek-wtorek, czwartek-piątek 7:30-15:30, środa 7:30-17:00.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: (84) 689-71-61 w godzinach 7:30-15:30.
Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Urząd Miejski
w Tarnogrodzie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1) z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego oraz instrukcja wypełniania