XLV sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XLV sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 1226 razy | czwartek, 08 wrzesień 2022

 
ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD,
że w dniu 14 września 2022 r. (środa) o godz. 16:00
w budynku Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury
odbędzie się
XLV w bieżącej kadencji
S E S J A
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie


Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Przyjęcie informacji  o przebiegu  wykonania budżetu Gminy Tarnogród za I półrocze 2022 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnogród na lata 2022-2027”;
b) wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady tego handlu;
c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu;
d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat nieruchomości gruntowej, niezbudowanej stanowiącej własność Gminy Tarnogród;
e) zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
f) zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
7. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
9. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                             
(-)  Dariusz  Dołomisiewicz

I N F O R M U J E M Y,

że w dniu 5 sierpnia 2020 r. (ŚRODA) o godz. 1600

odbędzie się XXV w bieżącej kadencji

N A D Z W Y C Z A J N A S E S J A

Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

 

 

 

 

Porządek  sesji:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej oraz stwierdzenie kworum.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

Zamknięcie obrad sesji.