IV Sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

IV Sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 2186 razy | środa, 14 styczeń 2015

Z A W I A D O M I E N I E

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD
ŻE W DNIU 28 stycznia 2015 r. (środa) o godz. 14.oo
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbędzie się
IV w bieżącej kadencji S E S J A Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wieloletniej prognozy finansowej,
  2. uchwalenia Budżetu Gminy Tarnogród na 2015 r.
   1. przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem Burmistrza Tarnogrodu,
   2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
   3. przedstawienie opinii komisji stałych,
   4. przedstawienie stanowiska Burmistrza Tarnogrodu w sprawie opinii (wniosków komisji),
   5. dyskusja.
  3. uchwalenia regulaminu targowiska w Tarnogrodzie,
  4. określenia wysokości stawek opłaty targowej,
  5. wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  6. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość,
  7. ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych za udział w pracach Rady Miejskiej w Tarnogrodzie,
  8. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Tarnogrodu.
 7. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
 8. Zatwierdzenie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Tarnogrodzie na 2015 rok.
 9. Sprawy różne.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
 11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Piotr Marczak