V Sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

V Sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 1349 razy | piątek, 13 luty 2015

Z A W I A D O M I E N I E

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD
ŻE W DNIU 20 lutego 2015 r. (piątek) o godz. 14.00
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbędzie się
V w bieżącej kadencji S E S J A Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnogród przyjętego uchwałą Nr XXVI/159/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. polegającą na dokonaniu korekty oraz zmiany układu komunikacyjnego w części osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Tarnogrodzie,
  2. zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tarnogrodzie,
  3. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Różańcu Pierwszym,
  4. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnogród w 2015 r.
  5. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych za udział w pracach Rady Miejskiej w Tarnogrodzie,
  6. podziału Gminy Tarnogród na stałe obwody głosowania,
  7. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w placówce ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Szpital w Tarnogrodzie - w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  8. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  9. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
 7. Sprawy różne.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Piotr Marczak