VIII Sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

VIII Sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 1267 razy | środa, 22 kwiecień 2015

Z A W I A D O M I E N I E

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD
ŻE W DNIU 05 maja 2015 r.(wtorek) o godz. 14.00
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbędzie się
VIII w bieżącej kadencji S E S J A Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Porządek sesji:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Tarnogrodu z wykonania Budżetu Gminy za 2014 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Tarnogrodu z wykonania budżetu za 2014 r.
  2. udzielania absolutorium Burmistrzowi Tarnogrodu z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.
  3. zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Tarnogród,
  4. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Tarnogród nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Tarnogród,
  5. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnogród w 2015 r.
  6. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  7. zmiany uchwały budżetowej na 2015,
 8. Informacja o pracy GKRPA w 2014 r.
 9. Informacja o działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.
 10. Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2014 r.
 12. Sprawy różne.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
 14. Zamknięcie sesji.

 Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Piotr Marczak