Czerwcowe badanie rolne

Czerwcowe badanie rolne

Czytany 1657 razy | środa, 27 maj 2015

Urząd Statystyczny w Lublinie zwraca się do Państwa z prośbą o udział w badaniach statystyki publicznej z zakresu rolnictwa. Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych, czas im poświęcony, zapewnią wysoką jakość uzyskanych danych statystycznych.

 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. poz. 1330 z późn. zm.) Główny Urząd Statystyczny realizuje w wylosowanych gospodarstwach rolnych następujące badania:
  • Czerwcowe badanie rolnicze (R-CzBR),
  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B),
  • Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).
plakat badania rolneW województwie lubelskim badaniami objętych zostało blisko 9 tys. (w kraju 117 tys.) gospodarstw rolnych Państwa gospodarstwo mogło zostać wylosowane do każdego z wyżej wymienionych badań lub do jednego z nich, według ustalonej metodologii. Użytkownik wylosowanego gospodarstwa rolnego otrzyma list Prezesa GUS z prośbą o wzięcie udziału w badaniach statystycznych z zakresu rolnictwa. Użytkownik gospodarstwa rolnego będzie mógł samodzielnie wypełnić ankietę na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl w przygotowanej aplikacji po uprzednim wprowadzeniu loginu, który jest podany w lewym dolnym rogu listu Prezesa.
 
 
CEL BADAŃ
Celem badań jest uzyskanie rzetelnej i obiektywnej informacji od użytkowników gospodarstw rolnych, która posłuży
do analizy zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. 
W badaniach zostaną zebrane informacje m. in. o:
  • powierzchni zasiewów poszczególnych upraw,
  • pogłowiu zwierząt gospodarskich,
  • cenach zakupu i dzierżawy użytków rolnych,
METODY ZBIERANIA DANYCH
Badania realizowane są 3 metodami:
  • w dniach od 1 do 7 czerwca CAII - poprzez samodzielne wypełnianie formularzy elektronicznych za pośrednictwem internetu
  • w dniach od 8 czerwca do 10 lipca CATI - wywiad telefoniczny realizowany przez teleankieterów Urzędu,
  • w dniach od 8 czerwca do 10 lipca CAPI - wywiad bezpośredni w gospodarstwie z respondentem przez ankietera wyposażonego w urządzenie przenośne (tablet). Ankieter który odwiedzi gospodarstwo posiada legitymację oraz upoważnienie do przeprowadzenia badania wystawione przez dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie,
Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na bezpłatny numer infolinii: 800 800 800 (czynny w okresie trwania badania).
 

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE O WYNIKACH BADAŃ?

Wyniki badań realizowanych w gospodarstwach rolnych wykorzystywane są we wszelkiego rodzaju publikacjach wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy statystczne w poszczególnych województwach. Pełny wykaz tytułów publikacji dostępnych dla odbiorców indywidualnych dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl w zakładce „PUBLIKACJE A-Z”.

W Urzędzie Statystycznym w Lublinie znajduje się Informatorium, w którym można zapoznać się z interesującymi danymi statystycznymi. Pracują tam osoby, które chętnie udzielą wszelkich informacji i pomogą w wyszukaniu potrzebnych wiadomości.

Badania mają charakter obowiązkowy, obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Wszystkie zbierane i gromadzone w badaniach dane są objęte tajemnicą statystyczną i będą wykorzystane wyłącznie w celu przygotowania zestawień zbiorczych.