Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie

Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie

Czytany 1704 razy | wtorek, 16 czerwiec 2015

Burmistrz Tarnogrodu ogłasza Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie.

 

ZARZĄDZENIE NR 58/2015-OG
BURMISTRZA TARNOGRODU
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Przedszkola Miejskiego
w Tarnogrodzie

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 5c pkt 2 w związku z art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

  Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie.

§ 2

Treść ogłoszenia stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie.

§ 4

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym Zarządzeniem.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz

mgr inż. Eugeniusz Stróż

 


 Załącznik
do Zarządzenia Nr 58/20145-OG
Burmistrza Tarnogrodu
z dnia 16 czerwca 2015 r.

Burmistrz Tarnogrodu
ogłasza Konkurs na stanowisko
Dyrektora Przedszkola Miejskiego
w Tarnogrodzie

 

 • Organem prowadzącym Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie jest Gmina Tarnogród.
 • Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie, ul. 1 Maja 7, 23-420 Tarnogród.
 • Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia wymagania określone w § 1, § 2 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r., Nr 184, poz. 1436 ze zm.) oraz inna osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia wymagania określone w § 5 ust. 1 cytowanego rozporządzenia.
 • Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373 ze. zm.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszola;

2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

  • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
  • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa   w pkt 3;

5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168);

10. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

12. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

14. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 290 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie” w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie, ul. T. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród.
 • Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.
 • Oferta winna zawierać spis załączonych dokumentów, o których mowa w pkt IV ppkt 2, 4, 5, 11, 12.
 • Na żądanie organu prowadzącego Przedszkole Miejskie w Tarnogrodzie, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały poświadczonych za zgodność dokumentów.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Tarnogrodu.
 • O terminie i miejscu przeprowadzenia postepowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (listownie) na adres podany na kopercie zawierającej złożoną ofertę.