IX Sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

IX Sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 1278 razy | wtorek, 30 czerwiec 2015

Z A W I A D O M I E N I E

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD,
ŻE W DNIU 3 lipca 2015 r. (piątek) o godz. 11.00
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbędzie się
IX w bieżącej kadencji sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
  5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) likwidacji Technikum Ekonomicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tarnogrodzie,

b) likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tarnogrodzie,

c) likwidacji Policealnej Szkoły Ekonomiczno - Administracyjnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tarnogrodzie,

d) likwidacji Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tarnogrodzie,

e) likwidacji Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tarnogrodzie,

f) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w placówce ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju Szpital w Tarnogrodzie - w celu przeprowadzenia referendum ogólnopolskiego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

g) zmieniająca uchwałę nr XXIII/150/2012 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Tarnogród na stałe obwody głosowania,

h) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Biłgoraju,

i) ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej za udział w pracach jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Tarnogród,

j) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

k) zmiany uchwały budżetowej na 2015.

7. Sprawy różne.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Piotr Marczak