X Sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

X Sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 1444 razy | środa, 22 lipiec 2015

Z A W I A D O M I E N I E

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD,
ŻE W DNIU 29 lipca 2015 r. (środa) o godz. 14.00
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbędzie się
X w bieżącej kadencji sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
  5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnogród, opracowanego w ramach projektu pn. "Plan  gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnogród", (plan dostępny w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie w formie elektronicznej i pisemnej),
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c) zmiany uchwały budżetowej na 2015.

8. Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Piotr Marczak