Prace nad „Strategią Rozwoju Gminy Tarnogród na lata 2016 - 2020"

Prace nad „Strategią Rozwoju Gminy Tarnogród na lata 2016 - 2020"

Czytany 2701 razy | piątek, 11 wrzesień 2015

 

 

ZB.0540.1.2015

Tarnogród, dnia 8.09.2015 r.

Przedsiębiorcy i przedstawiciele podmiotów gospodarczych

Przedstawiciele organizacji społecznych i grup nieformalnych

Przedstawiciele instytucji publicznych

Radni Rady Miejskiej

Przewodniczący Zarządów Dzielnic

Sołtysi


W związku z prowadzonymi pracami nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy Tarnogród na lata 2016-2020" zapraszam do uczestnictwa w pracach nad powyższym dokumentem.

W dniu 22.09.2015 r. od godz 800 Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury zorganizowane zostanie pierwsze spotkanie warsztatowe.

Przewidywany porządek spotkania:

•    800 - 830 - sprawy organizacyjne, prezentacja zespołu redakcyjnego, przedstawienie uczestników, harmonogram prac.

•    830 - 900 - wprowadzenie, omówienie podstaw, wymogów i założeń dokumentu strategicznego, przedstawienie metodologii pracy.

•    900 - 1030 - wypracowanie podstaw diagnozy stanu istniejącego (analiza stanu wyjściowego, analiza SWOT).

•    1030 - 1200 - określenie kluczowych elementów i obszarów rozwoju gminy Tarnogród z uwzględnieniem zakładanej perspektywy czasookresu 2016-2020 r.

Jednocześnie informuję, że będzie możliwość zgłaszania uwag na etapie opracowywania dokumentu podczas konsultacji społecznych, które zaplanowano na 16-31.10.2015 r. Szczegółowe informacje sukcesywnie zamieszczane będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie (www.tarnogrod.pl).

BURMISTRZ TARNOGRODU

(-) mgr inż. Eugeniusz Stróż

-*-

„Strategia Rozwoju Gminy Tarnogród na lata 2016 - 2020"
ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA DOKUMENTU


„Strategia Rozwoju Gminy Tarnogród na lata 2016 - 2020" przygotowywana będzie przy zastosowaniu metody ekspercko - partycypacyjnej. Burmistrz Tarnogrodu powołał Zarządzeniem zespół redakcyjny, który odpowiedzialny będzie za koordynację nad pracami i przygotowanie ostatecznej wersji dokumentu. Prace wspierał będzie zespół strategiczny składający się z przedstawicieli organizacji i instytucji publicznych, radnych, sołtysów oraz liderów społeczności lokalnej uczestniczących w „spotkaniach roboczych".

Harmonogram oraz kierunek prac zespołu redakcyjnego i zespołu strategicznego:

Warsztat I: 22.09.2015 r.

a)    Powołanie zespołu strategicznego.

b)    Wypracowanie podstaw diagnozy stanu istniejącego.

c)    Określenie kluczowych elementów i obszarów rozwoju gminy, z uwzględnieniem zakładanej perspektywy czasookresu 2016 - 2020.

Narzędzia i metody pracy: prezentacja, wykład, dyskusja, analiza SWOT, kwestionariusz ankietowy, analiza materiałów źródłowych.

Warsztat II: 29.09.2015 r.

a)    określenie celu i misji rozwoju gminy do 2020 roku,

b)    określenie strategicznych i operacyjnych celów rozwoju.

Narzędzia i metody pracy: prezentacja, wykład, dyskusja, analiza wyników ankiet.

Warsztat III: 06.10.2015 r.

a)    opracowanie kierunków działań oraz wskaźników kontekstowych koniecznych do monitoringu i ewaluacji wdrażanej koncepcji rozwoju.

b)    opracowanie ankiety - formularza zgłaszania uwag do konsultacji społecznych. Narzędzia i metody pracy: prezentacja, wykład, dyskusja.

KONSULTACJE SPOŁECZNE - ZGŁASZANIE UWAG DO OPRACOWANEGO DOKUMENTU PLANISTYCZNEGO „Strategia Rozwoju Gminy Tarnogród na lata 2016 -2020 - wersja robocza": od 16 do 31.10.2015 r.

Warsztat IV: 9.11.2015 r.

a)    Analiza wyników konsultacji społecznych,

b)    Sformułowanie ostatecznych wniosków.

Narzędzia i metody pracy: prezentacja, wykład, dyskusja, analiza wyników ankiet.

PREZENTACJA OSTATECZNEJ WESRSJI DOKUMENTU PLANISTYCZNEGO „Strategia Rozwoju Gminy Tarnogród na lata 2016 - 20120" - listopad 2015 r.

Przyjęcie „Strategii Rozwoju Gminy Tarnogród na lata 2016 - 2020" przez Radę Miejską w Tarnogrodzie: grudzień 2015 r.

 

Zespół Redakcyjny:

Tomasz Rogala - przewodniczący zespołu

Agnieszka Łagowska-Borek - członek zespołu

Stanisława Lis - członek zespołu

Jan Mulawa - członek zespołu

Roman Strus - członek zespołu

Bartłomiej Świtała - członek zespołu

Bogdan Grasza - członek zespołu