XIII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XIII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 1243 razy | czwartek, 19 listopad 2015

 

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD,

że w dniu 25 listopada 2015 r. (środa) o godz. 14.oo

w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbędzie się

XIII w bieżącej kadencji sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

 

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016
b) wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego,
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Tarnogród na 2016 r.,
d) określenia wysokości stawek opłaty targowej,
e) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
f) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnogród oraz ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług związanych z odprowadzaniem ścieków na rok 2016.
g) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
h) określenia wzorów formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
i) uchwalenia programu współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.
j) przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnogród,
k) zaopiniowania programów polityki zdrowotnej, rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego zawartych w opracowaniu pn.: " Ocena stanu zdrowia oraz określenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2016-2021".
l) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
ł) zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
7. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Biłgoraju z dnia 29 października 2015 r. dot. złożonych oświadczeń majątkowych.
8. Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
10. Zamknięcie sesji.

                        Przewodniczący Rady Miejskiej

(-)  Piotr Marczak