XVII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XVII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 1235 razy | wtorek, 15 marzec 2016

 

Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD,
ŻE W DNIU 22 marca 2016 r. (wtorek) o godz. 14.oo
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbędzie się
XVII w bieżącej kadencji sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) regulaminu określającego zasady przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnogród,
    b) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tarnogród,
    c) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
    d) przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnogród na lata 2016-2021,
    e) ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnogród,
    f) ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług związanych z odprowadzaniem ścieków na rok 2016 w okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.
    g) zmiany Uchwały Nr XIV/86/2015 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.
    h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
    i) uchwały budżetowej na 2016 r.
7. Przyjęcie informacji o:
   a) stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Tarnogród,
   b) działalności Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury wraz z kalendarzem imprez na 2016 r.
   c) działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z planem pracy na 2016 r.
8. Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
10. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej

 (-)  Piotr Marczak

Z A W I A D O M I E N I E

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD

ŻE W DNIU 30 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 12.oo

w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbędzie się

XIV w bieżącej kadencji  S E S J A  Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Porządek sesji:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

4.      Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.

5.      Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.

6.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      wieloletniej prognozy finansowej,

b)      uchwalenia Budżetu Gminy na 2016 r.

1)      przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem Burmistrza Tarnogrodu,

2)      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

3)      przedstawienie opinii komisji stałych,

4)      przedstawienie stanowiska Burmistrza Tarnogrodu w sprawie opinii (wniosków komisji),

5)      dyskusja.

c)      regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnogród,

d)      określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                          i zagospodarowania tych odpadów,

e)      zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki           i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r.,

f)       uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r.,

g)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

h)      zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

7.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tarnogród w roku szkolnym 2014/2015.

8.      Przyjęcie programu działania Rady Miejskiej w Tarnogrodzie w kadencji 2015-2019.

9.      Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Tarnogrodzie na 2016 r.

10.  Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Miejskiej:

a)      Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

b)      Społecznej,

c)      Rewizyjnej.

11.  Sprawy różne.

12.  Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.

13.  Zamknięcie sesji.

                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                  

                                                                                      (-) Piotr Marczak