VIII konkurs plastyczny „Moja wieś  w Unii Europejskiej -  wczoraj, dziś i jutro”

VIII konkurs plastyczny „Moja wieś w Unii Europejskiej - wczoraj, dziś i jutro”

Czytany 1943 razy | wtorek, 10 maj 2016

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Punkt Informacji Europejskiej „Europe Direct” przy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu  organizują VIII konkurs plastyczny „Moja wieś  w Unii Europejskiej -  wczoraj, dziś i jutro”. Temat przewodni w 2016 roku: „Zwierzęta gospodarskie”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. Szczegóły zawarte w niżej zamieszczonym regulaminie konkursu.


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Konkurs plastyczny kierowany jest do uczniów szkół podstawowych.
Hasło konkursu:
„Moja wieś  w Unii Europejskiej -  wczoraj, dziś i jutro”  edycja VIII.
Temat przewodni w 2016 roku: „Zwierzęta gospodarskie” związany jest z Jubileuszową XXX Wystawą Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie!

CEL KONKURSU
•    zachęcenie uczniów do czynnego zainteresowania się problematyką polskiej wsi w Unii Europejskiej i twórcze przedstawienie swoich przemyśleń na ww. temat w formie prac plastycznych;

II. ORGANIZATORZY KONKURSU:
1. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Końskowoli.
2. Punkt Informacji Europejskiej „Europe Direct” przy WSZiA w Zamościu.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE:
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
2. Termin nadsyłania prac mija 13 czerwca 2016 roku.
3. Prace plastyczne należy przesłać lub dostarczyć osobiście do najbliżej zlokalizowanych placówek:

- Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu zs. w Sitnie, Sitno, 22-424 Sitno        

- Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej  zs. w Grabanowie, Grabanów, 21-500 Biała Podlaska.

- Punkt Informacji Europejskiej „Europe Direct” przy WSZiA w Zamościu, ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość.

W finale Komisja Konkursowa wyłoni 30  najlepszych prac.  Przyznane zostaną 3 nagrody główne za pierwsze, drugie i trzecie miejsce, oraz 27 wyróżnień.

4. Wytypowane prace zostaną zaprezentowane 10 lipca 2016 roku w Sitnie podczas XXX Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
W tym dniu Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów ogłosi wyniki i wręczy nagrody wszystkim finalistom.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Prace wykonane powinny być w FORMACIE A3, ORIENTACJI POZIOMEJ.                     
2. Jeden twórca może nadesłać na konkurs nie więcej niż jedną pracę.
3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałe w wyniku transportu pocztowego, stąd zaleca się troskliwe ich opakowanie.
5. Każda z prac powinna być na odwrocie podpisana (imię i nazwisko autora, klasa, numer i nazwa szkoły, miejscowość, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, kontaktowy numer telefoniczny do rodziców – ważne !!),
6. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w publikacjach.

Osoby do kontaktu w sprawach organizacyjnych:
Grabanów – p. Katarzyna Karmasz  -  tel. 609 653 931
Sitno – p. Nina Drozdowska  -  tel. 84 611 25 27, 663 914 657
Zamość – p. Władysław Molas – tel. 84 677 67 76

 

DO PRACY NALEŻY DOŁĄCZYĆ PONIŻSZE OŚWIADCZENIE!

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


      Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ............................................................
                                                                                                 (imię i nazwisko dziecka)
przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli z siedzibą przy ul. Pożowskiej 8, 24-130 Końskowola w związku z udziałem w konkursie plastycznym „Moja wieś w Unii Europejskiej – wczoraj, dziś i jutro” zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

.............................................                            .......................................................
      (miejscowość, data)                                        (czytelny podpis opiekuna/rodzica)