XX sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XX sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 1117 razy | środa, 10 sierpień 2016

 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD,
że w dniu 19 sierpnia 2016 r. (piątek) o godz. 14.oo
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbędzie się
XX w bieżącej kadencji  sesja  Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Tarnogród,
b) zmiany Uchwały Nr XXIX/159/98 Rady Miasta i Gminy w Tarnogrodzie z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania nazwy ulic w mieście Tarnogród,
c) przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnogród,
d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
e) uchwały budżetowej na 2016 r.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnogród, planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.
8. Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 (-) Piotr Marczak

Z A W I A D O M I E N I E

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD

ŻE W DNIU 30 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 12.oo

w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbędzie się

XIV w bieżącej kadencji  S E S J A  Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Porządek sesji:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

4.      Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.

5.      Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.

6.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      wieloletniej prognozy finansowej,

b)      uchwalenia Budżetu Gminy na 2016 r.

1)      przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem Burmistrza Tarnogrodu,

2)      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

3)      przedstawienie opinii komisji stałych,

4)      przedstawienie stanowiska Burmistrza Tarnogrodu w sprawie opinii (wniosków komisji),

5)      dyskusja.

c)      regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnogród,

d)      określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                          i zagospodarowania tych odpadów,

e)      zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki           i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r.,

f)       uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r.,

g)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

h)      zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

7.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tarnogród w roku szkolnym 2014/2015.

8.      Przyjęcie programu działania Rady Miejskiej w Tarnogrodzie w kadencji 2015-2019.

9.      Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Tarnogrodzie na 2016 r.

10.  Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Miejskiej:

a)      Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

b)      Społecznej,

c)      Rewizyjnej.

11.  Sprawy różne.

12.  Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.

13.  Zamknięcie sesji.

                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                  

                                                                                      (-) Piotr Marczak