TARNOGRODZKIE PRZEDSZKOLAKI

TARNOGRODZKIE PRZEDSZKOLAKI

Czytany 850 razy | czwartek, 20 kwiecień 2017

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w Lublinie
na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie 12.1. Edukacja przedszkolna

W związku z ogłoszonym konkursem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Gmina Tarnogród złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „TARNOGRODZKIE PRZEDSZKOLAKI”.
Projekt zakłada zapewnienie równego dostępu do dobrego poziomu wczesnej edukacji elementarnej (dzieci w wieku 3 i 4 lat). Podjęte działania umożliwiają wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych dotychczas wychowaniem przedszkolnym. W tym celu przedszkolaki objęte zostały dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi (logopedia, gimnastyka korekcyjna), ponadto zorganizowane zostaną wyjazdy edukacyjne. W ramach projektu przewidziano również zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia oddziału przedszkolnego (m.in. komputera wraz z oprogramowaniem, rzutnika multimedialnego oraz radioodtwarzacza z CD).
W ramach projektu w sierpniu ub.r. przeprowadzona została rekrutacja na rok szkolny 2016/2017. Inicjatywę poprzedzono kampanią informacyjną skierowaną do rodziców i opiekunów dzieci 3- i 4-letnich z terenu gminy (anons na tablicy ogłoszeń, komunikat zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej UM Tarnogród). W efekcie od września 2016 r. zanotowano wzrost o 20 liczby uczestników wychowania przedszkolnego oraz uczestnictwo 120 dzieci w zajęciach dodatkowych w Przedszkolu Miejskim w Tarnogrodzie. Na podstawie zaleceń z poradni psychologiczno-pedagogicznej 10 osób bierze udział w zajęciach z logopedą, a 60 dzieci uczestniczy w zajęciach stymulujących rozwój psychoruchowy. Od marca 2017 r. planowane są wycieczki oraz wyjścia edukacyjne (np. wyjazd do miniskansenu w Obszy, czy wizyta w salonie fryzjerskim z usługą strzyżenia dla każdego przedszkolaka), które będą bodźcem rozwijającym zdolności radzenia sobie w nowych sytuacjach życiowych.

25.04.2017 r.

smakuj zycie