Konferencja podsumowująca prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Tarnogród na lata 2016-2022

Konferencja podsumowująca prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Tarnogród na lata 2016-2022

Czytany 730 razy | czwartek, 11 maj 2017

 

     Dnia 9 maja 2017 r. o godz. 15-tej w sali widowiskowej Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury odbyła się konferencja podsumowująca prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Tarnogród na lata 2016-2022 (w ramach projektu „Lokalny Plan Rewitalizacji podstawą do ożywienia społeczno-gospodarczego gminy Tarnogród”).pk 1 W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych instytucji samorządowych, organizacji społecznych oraz przedsiębiorców. Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem Burmistrza Tarnogrodu Eugeniusza Stróża, który w kilku zdaniach podsumował przebieg prac nad projektem oraz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji.
Kierownik Oddziału Planowania Przestrzennego w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Dariusz Brzozowski zsyntetyzował zebranym proces rewitalizacji w rozwoju miast pod kątem regionalnej polityki miejskiej. Podczas krótkiej prezentacji wskazał założenia programu w skali makro regionu i ich przełożenie na lokalnie podejmowane działania.pk 2
     Sam przebieg prac nad powstaniem dokumentu rewitalizacyjnego omówiła przedstawicielka Firmy „EuroCompass” sp. z o. o. Ewelina Borowiec. Zdiagnozowane czynniki i zjawiska kryzysowe oraz ich skala i charakter w kontekście Gminy Tarnogród pozwoliły określić 14 głównych projektów rewitalizacyjnych, na których będą się koncentrować działania w Gminie. Projekty te mogą być po uzyskaniu dofinansowania wdrożone zarówno w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej jak i środowiskowej. Szczególną uwagę poświęcono zreferowaniu koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania parku w Tarnogrodzie. Autorka koncepcji, architekt Kamila Buczyńska, naszkicowała wizję zaaranżowania tego terenu. Założone podstawy mogą posłużyć do opracowania projektu architektonicznego.
     Podsumowując konferencję, prezes firmy „EuroCompass” sp. z o. o. Ryszard Boguszewski, omówił możliwości wdrożenia i finansowania wskazanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Gminie Tarnogród przy uwzględnieniu wysokości środków wyodrębnionych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz podziękował wszystkim zgromadzonym za zaangażowanie i udział w pracach nad Projektem.
Podsumowania dokonał Zastępca Burmistrza Tarnogrodu Tomasz Rogala wskazując, że końcowy etap prac nad dokumentem to określenie obszarów i potrzeb w zakresie rewitalizacji, a jednocześnie podstawa do poszukiwania źródeł finansowania - w tym z działania 13.3. RPO WL
(tj. rewitalizacji obszarów miejskich).
     Finalna wersja dokumentu przedstawiona zostanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz przyjęta przez Radę Miejską w Tarnogrodzie do końca maja br.