Cykl imprez ekologicznych pod hasłem "Przyjaźni Środowisku"

Cykl imprez ekologicznych pod hasłem "Przyjaźni Środowisku"

Czytany 835 razy | czwartek, 22 czerwiec 2017

W dniu 14 czerwca 2017 r. (w środę) o godz. 10.00 w sali widowiskowej Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury odbył się kolejny cykl imprez ekologicznych pod hasłem "Przyjaźni Środowisku". Dzień z Ekologią współfinansowany był przez:
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,
- Firmę MODEL Opakowania Sp. z o.o.
Tego dnia odbyły się:
- olimpiada wiedzy ekologicznej
- konkurs plastyczny
- pokaz mody ekologicznej
Szkoły, które brały udział w DNIU z EKOLOGIĄ pod hasłem „Przyjaźni Środowisku” to:
1. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim
2. Szkoła Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie
3. Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej
4. Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie
5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnogrodzie

    W tym roku w DNIU z EKOLOGIĄ uczestniczyły również dzieci z Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie. Dla nich zostały przygotowane zagadki przyrodnicze oraz spektakl ekologiczny pt. "Eko dzieciaki czyli żyj zdrowo!".

Konkurencje oceniała Komisja w składzie:
1. Elżbieta Kyc - Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy,
2. Joanna Puchacz - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnogrodzie,
3. Renata Ćwik - Dyrektor Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury.

    Po zakończeniu wszystkich konkurencji Komisja ogłosiła wyniki. W olimpiadzie wiedzy ekologicznej I miejsce zdobyła - Szkoła Podstawowa z Różańca Drugiego (21 pkt), II miejsce - Szkoła Podstawowa z Tarnogrodu (18 pkt), III miejsce - Publiczne Gimnazjum z Tarnogrodu (17 pkt) IV miejsce - Szkoła Podstawowa z Woli Różanieckiej (16 pkt). W konkursie plastycznym wszystkie pary reprezentujące poszczególne szkoły zostały nagrodzone. W pokazie mody ekologicznej, również wszystkie osoby zostały nagrodzone. Każdy uczestnik olimpiady, pokazu mody i konkursu plastycznego otrzymał wspaniałe nagrody (power banki, nerki, deskorolki z torbą, piłki na plażę) oraz dyplomy.
    Komisja podziękowała również wszystkim opiekunom, którzy przygotowali dzieci i młodzież do poszczególnych konkurencji.
    Pani Dyrektor TOK podziękowała uczniom i nauczycielom za udział w DNIU z EKOLOGIĄ  i zaprosiła wszystkich za rok.

Opracowała:
                                            Iwona Sereda

 

 

 

 

 

 

E N I E

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD

ŻE W DNIU 30 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 12.oo

w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbędzie się

XIV w bieżącej kadencji  S E S J A  Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Porządek sesji:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

4.      Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.

5.      Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.

6.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      wieloletniej prognozy finansowej,

b)      uchwalenia Budżetu Gminy na 2016 r.

1)      przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem Burmistrza Tarnogrodu,

2)      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

3)      przedstawienie opinii komisji stałych,

4)      przedstawienie stanowiska Burmistrza Tarnogrodu w sprawie opinii (wniosków komisji),

5)      dyskusja.

c)      regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnogród,

d)      określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                          i zagospodarowania tych odpadów,

e)      zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki           i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r.,

f)       uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r.,

g)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

h)      zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

7.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tarnogród w roku szkolnym 2014/2015.

8.      Przyjęcie programu działania Rady Miejskiej w Tarnogrodzie w kadencji 2015-2019.

9.      Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Tarnogrodzie na 2016 r.

10.  Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Miejskiej:

a)      Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

b)      Społecznej,

c)      Rewizyjnej.

11.  Sprawy różne.

12.  Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.

13.  Zamknięcie sesji.

                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                  

                                                                                      (-) Piotr Marczak