Informacja z pracy Rady Miejskiej w Tarnogrodzie w sprawie zmiany nazw ulic

Informacja z pracy Rady Miejskiej w Tarnogrodzie w sprawie zmiany nazw ulic

Czytany 950 razy | poniedziałek, 17 lipiec 2017

     INFORMACJA
Z PRACY RADY MIEJSKIEJ W TARNOGRODZIE
W ZAKRESIE ZMIANY NAZW ULIC


Z dniem 1 września 2016 roku weszła w życie ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji. W przypadku niewykonania obowiązku ustawowego przez samorządy, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym sam nadaje nazwę.
Po wejściu w życie ustawy w Tarnogrodzie podjęto działania zmierzające do ustalenia zakresu zmian, w tym konsultacje w Instytucie Pamięci Narodowej. Rozważano zmianę nazw ulic: Manifestu PKWN, 40 lecia PRL, I Armii Wojska Polskiego, Józefa Dechnika, 22 lipca, 1 Maja oraz Partyzantów. Ostatecznie odstąpiono od zmiany nazwy ul. Partyzantów oraz 1 Maja.
Wiosną bieżącego roku przewodniczący dzielnic zorganizowali spotkania z mieszkańcami, na których to mieszkańcy zgłaszali propozycje nowych nazw. Następnie wnioski ze spotkań zostały przekazane radnym. Przy niskiej frekwencji (ok 15 – 30 osób) podczas zebrań wypracowane zostały następujące stanowiska: ulica 22 lipca zmiana na ulicę Zachodnią lub Złotą, 40-lecia PRL zmiana na Reja, a ulica Manifestu PKWN zmiana na ulice Klonową, 1 Armii WP nazywała się ulicą Wojska Polskiego. Ulicę Józefa Dechnika mieszkańcy chcieli pozostawić bez zmiany – 16 głosów za, przy 17 obecnych.
W czerwcu na ręce Przewodniczącego RM złożone zostało pismo Społecznego Komitetu Dziedzictwa Historycznego i Patriotycznego Ziemi Tarnogrodzkiej z podpisami 40 mieszkańców gminy,  z następującymi propozycjami zmian:
ul.40 lecia PRL - komitet proponuje nazwać ul. 3 Maja
ul. 1 Maja – komitet proponuje nazwać ul. św. Jana Pawła II,
ul. 22 lipca - komitet proponuje nazwać ul. Aleksandra Waszkowskiego,
ul. Józefa Dechnika - komitet proponuje nazwać ul. Grodzka,
ul. I Armii Wojska Polskiego- komitet proponuje nazwać ul. ks. Wincentego Depczyńskiego
Manifestu PKWN- komitet proponuje nazwać ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego.
Podczas pracy połączonych komisji Rady Miejskiej wzięte zostały pod uwagę propozycje, które przedstawione zostały na zebraniach w poszczególnych dzielnicach, propozycje złożone przez Społeczny Komitet, jak również sami radni – jako przedstawiciele społeczności lokalnej wyrazili swoje stanowisko w tej sprawie.
Po głosowaniu Radni zdecydowali, że nie będzie zmieniona nazwa ul. 1 Maja (nie jest wymieniona przez IPN, jako nazwa do zmiany, tak więc zmiana mogła by się wiązać z kosztami ponoszonymi przez mieszkańców).
W kwestii pozostałych nazw ulic radni w głosowaniu podczas komisji wybrali następujące nazwy do dalszej pracy i głosowania na sesji Rady Miejskiej:
ul.40 lecia PRL - na ul. 3 Maja
ul. 22 lipca - na ul. Jana Pawła II,
ul. Józefa Dechnika - na ul. Stawowa,
ul. I Armii Wojska Polskiego - na ul. Wojska Polskiego,
Manifestu PKWN- na ul. Juliusza Słowackiego.
Powyższe stanowisko wypracowane zostało w dniu 23 czerwca 2017 r., podczas posiedzenia połączonych Komisji Rady Miejskiej w Tarnogrodzie. Ostateczne nazwy przejęte zostaną na Sesji Rady Miejskiej do końca sierpnia b.r.
Jednocześnie informujemy, że nowa ustawa dekomunizacyjna nie wymaga od mieszkańców wymiany dowodów osobistych. Zgodnie z prawem dokumenty te będą ważne do czasu upływu terminu ich ważności. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ww. ustawy są wolne od opłat. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.