XXIX sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XXIX sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 768 razy | czwartek, 03 sierpień 2017

 

Z A W I A D O M I E N I E

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD
że w dniu 11 sierpnia 2017 r. (piątek) o godz. 1400
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbędzie się
XXIX w bieżącej kadencji sesja Rady Miejskiej w TarnogrodziePorządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
6. Przyjęcie informacji Burmistrza z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2017r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany nazwy ulic;
b) zmiany uchwały nr XXV/142/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu;
c) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Tarnogród na nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Skarbu Państwa Nadleśnictwa Biłgoraj;
d) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Tarnogród nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Wola Różaniecka;
e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
f) zmiany w budżecie na rok 2017.
8. Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Piotr Marczak