Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Różaniecka – etap III

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Różaniecka – etap III

Czytany 795 razy | wtorek, 26 wrzesień 2017

INFORMACJA

     W związku z § 16 Umowy zawartej 7 marca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim i Gminą Tarnogród, dotyczącym informacji o realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Różaniecka – etap III” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, uprzejmie informuję, że:
Budowana kanalizacja sanitarna etap III jest realizowana na  terenie wsi Wola Różaniecka w strefie zabudowy zagrodowej zlokalizowanej wzdłuż drogi powiatowej nr 2958L Wola Różaniecka – Różaniec. Łączna długość kanalizacji III etapu to 10 414 mb.
Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Tarnogród oraz poprawa jakości środowiska naturalnego.
1. Całkowita wartość Projektu wynosi: 3 104 426,80 zł.
2. Kwota dofinansowania: 2 954 754,64 zł.
3. Wykonawca zadania (wybrany na podstawie przepisów art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych): „SANITEX” sp. z o.o. z siedzibą Tryńcza 120, 37-204 Tryńcza.
4. Termin wykonania zadania: 31 październik 2017 r.