Zakończenie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Różaniecka – etap III”

Zakończenie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Różaniecka – etap III”

Czytany 526 razy | czwartek, 26 październik 2017

Gmina Tarnogród informuje, iż zakończyła się realizacja projektu zgodnie z Umową nr RPLU.06.04.00-06-0015/15-00 z dnia 7 marca 2017 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Tarnogród, dotyczącą realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Różaniecka – etap III” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Tarnogród oraz poprawa jakości środowiska naturalnego. Wykonawcą zadania była firma SANITEX Sp. z o.o., z siedzibą w Tryńczy, z którą podpisana została Umowa nr 6/2017 na kwotę 2.970.450,00 zł brutto. Zadanie zrealizowane zostało na terenie wsi Wola Różaniecka w Gminie Tarnogród wzdłuż drogi powiatowej nr 2958L Wola Różaniecka – Różaniec. Długość kanalizacji sanitarnej, która powstała w wyniku realizacji projektu to łącznie 10.414 mb. Wybudowano kanały sanitarne, kanały grawitacyjne, przyłącza kanalizacyjne, rurociągi tłoczne oraz przepompownie ścieków. Prace budowlane zostały zrealizowane w terminie do dnia 16.10.2017 r.

             
1   2   3   4
             
gryf   Bez tytułu   mzp