XXXII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XXXII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 701 razy | poniedziałek, 30 październik 2017

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Tarnogród,
że w dniu 7 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 12.00
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury
 odbędzie się
XXXII w bieżącej kadencji
sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)  uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów gminy Tarnogród,
b) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2018,
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Tarnogród na 2018 r.,
d) uchwalenia programu współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok,
e) przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniżenia,
f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
g) uchwały budżetowej na 2017 rok.
7. Sprawy różne.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
9. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Piotr Marczak