XXXIII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 713 razy | piątek, 15 grudzień 2017

 


Z A W I A D O M I E N I E
Zawiadamia się mieszkańców Gminy Tarnogród,
że w dniu 29 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 1300
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury
 odbędzie się
XXXIII w bieżącej kadencji
sesja
  Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wieloletniej prognozy finansowej;
b) uchwalenia Budżetu Gminy na 2018 rok:
    • przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem Burmistrza Tarnogrodu,
    • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
    • przedstawienie opinii komisji stałych,
    • przedstawienie stanowiska Burmistrza Tarnogrodu w sprawie opinii (wniosków komisji),
    • dyskusja;
c) w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie;
d) uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów gminy Tarnogród;
e) określenia zasad umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu spłaty oraz niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tarnogród i jej jednostkom organizacyjnym;
f) ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług związanych z odprowadzaniem ścieków na rok 2018 w okresie 01.03.2018 r. do 31.03.2018 r.;
g) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
h) zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
i) zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnogród;
j) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.;
k) wieloletniej prognozy finansowej;
l) uchwały budżetowej na 2017 r.
7. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Tarnogrodzie na 2018 rok.
8. Zatwierdzenie  planów  pracy Komisji na 2018 r.:
a) Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
b) Społecznej,
c) Rewizyjnej.
9. Sprawy różne.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
11. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Piotr Marczak

 

W dniu 20 grudnia 2017 r. dokonano zmiany daty i godziny odbycia sesji RM: z 28 grudnia 2017 r. godz. 12.00 na dzień 29 grudnia 2017 r. godz. 13.00.