"Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" w Gminie Tarnogród

"Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" w Gminie Tarnogród

Czytany 699 razy | środa, 11 kwiecień 2018

     W dniu 31 marca b.r. Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż otrzymał z rąk Wojewody Lubelskiego dr hab. Przemysława Czarnka umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 2018 roku na zadania realizowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".
Gmina Tarnogród, jako beneficjent w/w programu zrealizuje zadanie p.n.: „Przebudowa drogi gminnej 109505 L w m. Tarnogród w km od 0+003,50 do 0+240,00” (wartość całkowita zadania wynosi 558.607,14 zł, z czego dofinansowanie Wojewody Lubelskiego 272 857 zł).
     W ramach zaplanowanego zadania przebudowana zostanie ul. Zacisze na odcinku 236 m.b. – zakres prac obejmuje odcinek: od skrzyżowania z drogą wojewódzką 863 (ul. św. Jana Pawła II) do skrzyżowania z ulicą Ogrody.
Projektowane  parametry drogi:
•    droga  gminna klasy L,
•    jezdnia bitumiczna szerokość – na podstawie prognoz ilościowych i jakościowych ruchu, wg stanu istniejącego z wymaganymi poszerzeniami do 5,50 m , długość projektowanego odcinka 236 m (zgodnie z kilometrażem),
•    prędkość projektowa VP = 50 km/h (w terenie zabudowanym) z istniejącymi ograniczeniami w obrębie urządzeń bezpieczeństwa ruchu (20 km/h przy wyniesionym przejściu dla pieszych),
•    odwodnienie  częściowo do planowanej w ramach projektu kanalizacji deszczowej, a częściowo poprzez wpusty ulokowane częściowo w chodniku powierzchniowe - do rowu przydrożnego.
     Po przebudowie na odcinku 0+003,5 do ok 0+011,5 chodnik po lewej stronie (ok 7, m.b.) pozostanie bez zmian - chodnik znajduje się w pasie drogi wojewódzkiej nr 863. Ponadto wybudowany zostanie chodnik  prawostronnie od km 0+3,5 do km0+201,50 (198 m.b.). Część chodnika prawostronnego dla zachowania bezpieczeństwa zabezpieczona zostanie balustradami.
     Projekt zakłada przebudowę drogi 109505L w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką 863 – w rejonie PT poprawią się parametry wjazdu poprzez zastosowanie promieni wyokrągleń o R=8,00 R=9,00. W dalszym przebiegu poprzez likwidację istniejących wyłomów nastąpi poprawa bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowania z  gminną 109519 L (ul. Zielona).
     Istotnym elementem jest przebudowa skrzyżowania z drogą gminną 109519 (ul. Ogrody).  Aktualnie skrzyżowanie drogi gminnej 109519L (ul. Ogrody) posiada ostry zjazd o spadku podłużnym dochodzącym do 12% bez „spocznika”. Po przebudowie zmienią się parametry techniczne skrzyżowania poprzez podniesienie niwelety podłużnej w celu wyprostowania przebiegu w kierunku ul. Ogrody. Planowany układ umożliwi poprawę parametrów połączenia ul. Zacisze i ul. Ogrody. Rejon skrzyżowania zostanie odwodniony kanalizacją deszczową – wykonanie kanału deszczowego. Przy projektowaniu niwelety drogi kierowano się zasadą zapewnienia maksymalnego dostosowania i dowiązania do istniejącego profilu drogi oraz w rejonie skrzyżowania z ul. Ogrody zapewnienia dopuszczalnych spadków podłużnych (na dojazdach do skrzyżowań tzw. spoczniki o spadku do 3% oraz pochyleniu drogi głównej o spadku do 4%.
     W pasie drogowym wykonane zostanie oznakowanie drogi w tym zamontowane zostaną znaki aktywne w obrębie nowo powstałego przejścia dla pieszych, a samo dodatkowo zaprojektowane przejście wykonane będzie w technologii wyniesionej.
     Zakres prac wg zamierzeń Gminy będzie w przyszłości kontynuowany przy planowanej przebudowie ul. Ogrody (inwestycja ujęta na kolejne lata w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Tarnogród).
     Inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną tej części Tarnogrodu, przyczyni się także do poprawy warunków życia i pozytywnie wpłynie na wizerunek gospodarczy regionu.