Informacja o Programie Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Informacja o Programie Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Czytany 361 razy | piątek, 09 listopad 2018

Burmistrz Tarnogrodu mgr inż. Eugeniusz Stróż informuje, że w dniu 14 listopada 2018 r. na stronie BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie została opublikowana wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 zgłoszonych do realizacji w 2019 roku. Wśród samorządów, których wnioski na etapie oceny spełniły wymogi formalne i uzyskały wymaganą liczbę punktów jest Gmina Tarnogród z zadaniem pn. „Budowa drogi gminnej  Nr 109519L w m. Tarnogród od km 0+023,00 do km 0+993,70” (ul. Ogrody w Tarnogrodzie). Zadanie polegało będzie między innymi na wykonaniu robót drogowych tj. roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnieniowe, nawierzchniowe i wykończeniowe, a także wykonaniu kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowie sieci telekomunikacyjnych. Całkowita wartość zadania: 3.021.577,40 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania to kwota 1.510.788,70 zł.
Ogłoszenie listy wniosków, które zostały ostatecznie zakwalifikowane do dofinansowania w roku 2019, nastąpi do 31 grudnia 2018 r. również na stronie BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

zdj 01   zdj 02