Informacja o programie Rewitalizacji w Gminie Tarnogród

Informacja o programie Rewitalizacji w Gminie Tarnogród

Czytany 712 razy | piątek, 16 listopad 2018

Burmistrz Tarnogrodu mgr inż. Eugeniusz Stróż informuje, że projekt pn. „Rewitalizacja w Gminie Tarnogród” znalazł się na liście projektów, które na etapie oceny spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu nr RPLU.13.03.00-IZ.00-06-002/17 Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
W ramach przedsięwzięcia planowany jest remont budynku Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury tj.: remonty pomieszczeń, remont nawierzchni przy budynku, aranżacja Sali widowiskowej z akustyką wnętrza, wymiana instalacji co, instalacji wewnętrznych oraz wodno-kanalizacyjnych, poprawa bezpieczeństwa, higieny i funkcjonalności pomieszczeń zaplecza, zakup wyposażenia oraz remont poddasza a także konstrukcji dachu na potrzeby centrali wentylacyjnej oraz montaż instalacji solarnej. Ponadto projekt zakłada renowację i digitalizację zbiorów Regionalnej Izby Pamięci mieszczącej się w budynku Synagogi wraz z remontem elewacji budynku, wymianę okien, odwodnienie budynku, remont wnętrza i wymianę tynków wewnętrznych. W ramach inwestycji planowana jest również rewitalizacja parku miejskiego w Tarnogrodzie, poprzez prace związane z uporządkowaniem układu kompozycyjnego, budowie fontanny płytowej z wykorzystaniem skaczących strumieni wody z iluminacją, modernizację nawierzchni ciągów pieszych, zagospodarowanie zieleni w związku ze zmianą układu komunikacyjnego w parku, budowie dwóch pergoli drewnianych, budowie obiektów małej architektury tj. ławek parkowych, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, oraz przebudowa oświetlenia terenu i instalacja oświetlenia LED fontanny.
Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2019 – 2020. Koszt całkowity zadania: 8.013.261,14 zł. Dofinansowanie w ramach RPO WL na lata 2014-2020 to kwota 5.933.560,16 zł.

 1   4
 3    2
rewitalizacja rynku
 logo 07