III sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

III sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 848 razy | poniedziałek, 10 grudzień 2018

 

Z A W I A D O M I E N I E


ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD
że w dniu 14 grudnia (piątek) 2018 r. o godz. 16:00
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury w Tarnogrodzie
 odbędzie się
III w bieżącej kadencji
 S E S J A
  Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Porządek  sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Statutu Gminy Tarnogród,
b) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tarnogrodzie;
c) zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie;
d) ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Tarnogrodu;
e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Tarnogród na 2019 r.,
f) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019,
g) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok,
h) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Biłgorajskiego,
i) wieloletniej prognozy finansowej,
j) zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
7.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Biłgoraju w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Biłgorajskiego na 2019 rok
8. Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
10. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
(-) mgr inż. Dariusz Dołomisiewicz