IV sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

IV sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 923 razy | środa, 19 grudzień 2018

 

Z A W I A D O M I E N I E

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD,
że w dniu 28 grudnia  (piątek) 2018 r. o godz. 12:00
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury w Tarnogrodzie
odbędzie się
IV w bieżącej kadencji
S E S J A
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Porządek  sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) wieloletniej prognozy finansowej;
    b) uchwalenia Budżetu Gminy Tarnogród na 2019 r.:
        1) przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem Burmistrza Tarnogrodu
        2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
        3) przedstawienie opinii komisji stałych,
        4) przedstawienie stanowiska Burmistrza Tarnogrodu w sprawie opinii (wniosków komisji)
        5) dyskusja;
    c) uchwalenia Statutu Gminy Tarnogród;
    d) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy;
    e) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.;
    f) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.;
    g) uchwalenia programu współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi na rok 2019;
    h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
    i) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
7. Zatwierdzenie planów  pracy Komisji Rady Miejskiej:
    a) Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
    b) Społecznej.
8. Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
10.Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
(-) mgr inż. Dariusz Dołomisiewicz