V sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

V sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 610 razy | piątek, 18 styczeń 2019

 

Z A W I A D O M I E N I E

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD,
że w dniu 25 stycznia (piątek) 2019 r. o godz. 15:00
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury w Tarnogrodzie
 odbędzie  się
V w bieżącej kadencji
 S E S J A
  Rady Miejskiej w Tarnogrodzie


Porządek  sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie qworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a.  zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie;
b.  określenia wysokości stawek opłaty targowej;
c.  określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Tarnogrodu;
d. ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług związanych z odprowadzaniem ścieków na rok 2019;
e. zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Biłgorajskiego;
f.  uchwały budżetowej na 2019 r.
7. Przyjęcie  informacji o działalności:
a) Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury oraz kalendarza imprez i uroczystości na 2019 r.
b) Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz programu pracy na 2019 r.
8. Zatwierdzenie ramowego  planu pracy  Rady Miejskiej na 2019 rok.
9. Sprawy różne.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
11. Zamknięcie sesji.
               

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
(-) mgr inż. Dariusz Dołomisiewicz