VI sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

VI sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 450 razy | czwartek, 07 luty 2019

 

Z A W I A D O M I E N I E

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD,
że w dniu 15 lutego (piątek) 2019 r. o godz. 16:00
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury w Tarnogrodzie
 odbędzie  się
VI w bieżącej kadencji
 S E S J A
  Rady Miejskiej w Tarnogrodzie


Porządek  sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie qworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a.  zmiany ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tarnogród;
b. określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty;
c. zamiaru likwidacji szkoły filialnej z klasami I-III w Różańcu Pierwszym podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim;
d. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
7. Zapoznanie się z oceną stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Tarnogród w 2018 r.
8. Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
10. Zamknięcie sesji.
               

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
(-) mgr inż. Dariusz Dołomisiewicz