VII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

VII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 376 razy | czwartek, 14 marzec 2019

 

Z A W I A D O M I E N I E

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD,
że w dniu 21 marca (czwartek) 2019 r. o godz. 16:00
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury w Tarnogrodzie
 odbędzie  się
VII w bieżącej kadencji
 S E S J A
  Rady Miejskiej w Tarnogrodzie


Porządek  sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie qworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Tarnogród realizacji zadania publicznego Gminy Księżpol w zakresie pomocy społecznej, polegającego na przyjmowaniu mieszkańców Gminy Księżpol do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie;
b. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tarnogród;
c. ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych za udział w pracach Rady Miejskiej w Tarnogrodzie;
6. Przyjęcie   informacji z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie za 2018 r.
7. Przyjęcie informacji z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Tarnogrodzie za 2018 r.
8. Przyjęcie informacji z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie za 2018 r.
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 r.
10. Przyjęcie informacji z działalności Gminnej Spółki Wodnej za 2018 r.
11. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
13. Wnioski i wypowiedzi  mieszkańców.
14. Zamknięcie sesji.
               

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
(-) mgr inż. Dariusz Dołomisiewicz