Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Czytany 298 razy | środa, 20 marzec 2019

Lublin, 2019-03-20

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
20-914 Lublin
Spokojna 4


Prezydenci Miast / Burmistrzowie / Wójtowie Gmin
Starostowie Powiatów województwa lubelskiego


Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2019-03-20T09:43:27.822Z
Podpis elektroniczny

GN-I.520.10.2019.DN

INFORMACJA
Pismo


W związku z zainteresowaniem stowarzyszeń i innych organizacji programem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą "Groby i cmentarze wojenne w kraju" zwracam się z prośbą o pilne zamieszczenie na
stronach internetowych Państwa urzędów informacji o możliwości aplikowania do dnia 29 marca 2019 r. go tego programu. Proszę o podanie w ogłoszeniu linku:
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju.php

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); organizacje pozarządowe;
jednostki samorządu terytorialnego; uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. W naborze do programu jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski.
Program realizowany jest wyłącznie w trybie 1-rocznym. Wnioski należy składać z wykorzystaniem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta.
Szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań, limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania, wykaz kosztów kwalifikowanych, kryteria oceny wniosków oraz pozostałe wymogi warunkujące udział w
tegorocznym naborze określa regulamin. Regulamin oraz pozostałe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej MKiDN, pod wyżej podanym linkiem.


z up. Wojewody Lubelskiego
Lucjan Osiecki
Kierownik Oddziału
Skarbu Państwa i Gospodarki Nieruchomościami