VIII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

VIII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 399 razy | piątek, 05 kwiecień 2019

 

Z A W I A D O M I E N I E

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD,
że w dniu 12 kwietnia (piątek) 2019 r. o godz. 16:00
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury w Tarnogrodzie
 odbędzie  się
VIII w bieżącej kadencji
 S E S J A
  Rady Miejskiej w Tarnogrodzie


Porządek  sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie,
b. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Biłgorajskiego na przebudowę drogi powiatowej na trasie Biszcza – Tarnogród,
c. udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Biłgorajskiego,
d. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Tarnogród a Gminą Obsza,
e. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Tarnogród,
f. zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,
g. wieloletniej prognozy finansowej,
h. uchwały budżetowej na 2019 rok,
6. Przyjęcie  planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2019 r.
7. Przyjęcie informacji dot. oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 r.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
10. Wnioski i wypowiedzi  mieszkańców.
11. Zamknięcie sesji.
                


               

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
(-) mgr inż. Dariusz Dołomisiewicz