Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnogród

Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnogród

Czytany 308 razy | wtorek, 23 kwiecień 2019

 

OGŁOSZENIE

Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że dnia 6 czerwca 2018 r. podpisał umowę z Województwem Lubelskim o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem umowy jest projekt pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnogród".

Całkowita wartość projektu wynosi 3 970 245,40 zl (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 40/100 zł.)

Dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) wynosi nie więcej niż 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Tarnogród oraz poprawa jakości środowiska naturalnego.

 

 logo um2