IX sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

IX sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 340 razy | środa, 29 maj 2019

 

Z A W I A D O M I E N I E

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD,
że w dniu 12 czerwca (środa) 2019 r. o godz. 1600
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury w Tarnogrodzie
 odbędzie  się
IX w bieżącej kadencji
 S E S J A
  Rady Miejskiej w Tarnogrodzie


Porządek  sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.

5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Tarnogrodu z wykonania Budżetu Gminy za 2018 r.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia Burmistrzowi  Tarnogrodu wotum zaufania,

b)  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Tarnogrodu z wykonania budżetu za 2018 r.,

c) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tarnogrodu z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.,

d) zarządzenia poboru podatku i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

e) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnogród,

f) zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Tarnogród,

g) udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia  Najświętszej Maryi Panny i Św. Józefa w Luchowie Górnym,

h) uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta i gminy Tarnogród”,

i) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Tarnogród,

j) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska”,

k) wieloletniej prognozy finansowej,

l) uchwały budżetowej na 2019 rok.

8. Przyjęcie informacji z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnogrodzie za 2018 r.

9. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych i wynikach egzaminów gimnazjalnych w Gminie Tarnogród w roku szkolnym 2017/2018.

10. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.

12. Wnioski i wypowiedzi  mieszkańców.

13. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
(-) mgr inż. Dariusz Dołomisiewicz