XII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 1361 razy | piątek, 16 sierpień 2019

 

Z A W I A D O M I E N I E

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD,
że w dniu  23 sierpnia (piątek) 2019 r. o godz. 1600
w Szkole Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie
odbędzie się
XII w bieżącej kadencji
S E S J A
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Porządek  sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Przyjęcie informacji Burmistrza z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2019 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały Nr XXIII/154/09 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnogród, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
b) zmiana uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Powiatu Biłgorajskiego;
c) wieloletniej prognozy finansowej;
d) zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
7. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
9. Wnioski i wypowiedzi  mieszkańców.
10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
(-) mgr inż. Dariusz Dołomisiewicz

jskiej.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2019 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Tarnogród działającej pod nazwą Miejski Ośrodek Obsługi Oświaty, zmiany jej statutu oraz określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych w tym zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

6. Zamknięcie obrad sesji.