XIII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XIII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 1581 razy | czwartek, 29 sierpień 2019

 

Z A W I A D O M I E N I E

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD,
że w dniu 6 września (piątek) 2019 r. o godz. 1700
w Szkole Podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie
odbędzie się
XIII w bieżącej kadencji
S E S J A
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Porządek  sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)  ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów Przedszkola Miejskiego w Tarnogrodzie oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnogród;
b) zmiany Uchwały Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.;
c) zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
d) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
8. Wnioski i wypowiedzi  mieszkańców.
9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
(-) mgr inż. Dariusz Dołomisiewicz

jskiej.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2019 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Tarnogród działającej pod nazwą Miejski Ośrodek Obsługi Oświaty, zmiany jej statutu oraz określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych w tym zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

6. Zamknięcie obrad sesji.