XIV sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XIV sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 2023 razy | wtorek, 24 wrzesień 2019

 

Z A W I A D O M I E N I E

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD,
że w dniu 3 października (czwartek) 2019 r. o godz. 1600
w  budynku po byłym Publicznym  Gimnazjum w Tarnogrodzie
(sala posiedzeń – wejście  od sali gimnastycznej)
 odbędzie  się
XIV w bieżącej kadencji
 S E S J A
  Rady Miejskiej w TarnogrodziePorządek  sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie;
b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Biłgorajskiego na realizację zadania publicznego;
c) zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
d) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok;
e) wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Biłgoraju do orzekania w latach 2020-2023;
6. Przyjęcie informacji o działalności TZK sp. z o. o.
7. Przyjęcie informacji o działalności klubów sportowych.
8. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych i wynikach egzaminów ósmoklasistów i gimnazjalnych w Gminie Tarnogród w roku szkolnym 2018/2019.
9. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
11. Wnioski i wypowiedzi  mieszkańców.
12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
(-) mgr inż. Dariusz Dołomisiewicz

jskiej.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2019 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Tarnogród działającej pod nazwą Miejski Ośrodek Obsługi Oświaty, zmiany jej statutu oraz określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych w tym zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

6. Zamknięcie obrad sesji.