XV sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XV sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 1249 razy | czwartek, 07 listopad 2019

 

Z A W I A D O M I E N I E

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD,
że w dniu 18 listopada (poniedziałek) 2019 r. o godz. 1600
w  budynku po byłym Publicznym  Gimnazjum w Tarnogrodzie
(sala posiedzeń – wejście  od sali gimnastycznej)
 odbędzie  się
XV w bieżącej kadencji
 S E S J A
  Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Porządek  sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Tarnogród na rok 2020 ;

b) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Tarnogród na 2020 rok;

c) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Biłgorajskiego na przebudowę drogi powiatowej na trasie Biszcza – Tarnogród;

d) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na zadanie Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 863 w miejscowości Tarnogród;

e)  zmian w wieloletniej prognozie finansowej;

f) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

6. Przyjęcie informacji o działalności podstawowej opieki zdrowotnej na terenie  Gminy Tarnogród.

7. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.

9. Wnioski i wypowiedzi  mieszkańców.

10. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
(-) mgr inż. Dariusz Dołomisiewicz

jskiej.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2019 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Tarnogród działającej pod nazwą Miejski Ośrodek Obsługi Oświaty, zmiany jej statutu oraz określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych w tym zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

6. Zamknięcie obrad sesji.