XVI sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XVI sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 919 razy | środa, 27 listopad 2019

 

Z A W I A D O M I E N I E

ZAWIADAMIA  SIĘ MIESZKAŃCÓW  GMINY TARNOGRÓD,
że w dniu 4 grudnia  (środa) 2019 r. o godz. 1600
w  budynku po byłym Publicznym Gimnazjum w Tarnogrodzie
(sala posiedzeń – wejście od sali gimnastycznej)
 odbędzie się
XVI w bieżącej kadencji
 S E S J A
  Rady Miejskiej w TarnogrodziePorządek  sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia programu współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok,
b) ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług związanych z odprowadzaniem ścieków na rok 2020,
c) likwidacji Klubu Integracji Społecznej w Gminie Tarnogród,
d) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnogród,
e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnogród, terenów nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
f) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości gruntowej, nie zabudowanej stanowiącej własność Gminy Tarnogród,
g) zmiany Uchwały Nr VIII/41/2019 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Biłgorajskiego,
h) uchylenia Uchwały Nr XII/74/2019 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Biłgorajskiego na realizację zadania publicznego,
i) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok,
j) przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnogród,
k) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
8. Wnioski i wypowiedzi  mieszkańców.
9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
(-) mgr inż. Dariusz Dołomisiewicz

jskiej.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2019 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Tarnogród działającej pod nazwą Miejski Ośrodek Obsługi Oświaty, zmiany jej statutu oraz określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych w tym zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

6. Zamknięcie obrad sesji.