XVIII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XVIII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 1912 razy | piątek, 03 styczeń 2020

 

Z A W I A D O M I E N I E

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD,

że w dniu 13 stycznia (PONIEDZIAŁEK) 2020 r. o godz. 1400
w budynku po byłym Publicznym Gimnazjum w Tarnogrodzie
(sala posiedzeń – wejście od sali gimnastycznej)
odbędzie się
XVIII w bieżącej kadencji
S E S J A
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie


Porządek  sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnogród,
b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia z części tej opłaty,
c) zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d) uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
e) uchylenia uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej za udział w pracach jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Tarnogród,
f) ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podroży służbowych na terenie kraju,
g) uchylenia uchwały Nr IX/50/2019 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
h) udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Lubelskiego na realizację zadania publicznego,
i) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego  na realizację zadania publicznego,
j) zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
8. Wnioski i wypowiedzi  mieszkańców.
9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
(-) mgr inż. Dariusz Dołomisiewicz

jskiej.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2019 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Tarnogród działającej pod nazwą Miejski Ośrodek Obsługi Oświaty, zmiany jej statutu oraz określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych w tym zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

6. Zamknięcie obrad sesji.