XX sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XX sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 1240 razy | piątek, 21 luty 2020

 

Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD
że w dniu 3 marca (WTOREK) 2020 r. o godz. 16:00
w  budynku po byłym Publicznym  Gimnazjum w Tarnogrodzie
(sala posiedzeń – wejście  od sali gimnastycznej)
 odbędzie  się
XX w bieżącej kadencji
 S E S J A
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie


Porządek  sesji:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,
b) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022,
c) zmiany uchwały Nr XVIII/112/2020 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnogród”,
d) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
e) odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywny Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów z działalności rolniczej, niestanowiących odpadów komunalnych,
f) zmiany uchwały Nr XVIII/117/2020 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju,
g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnogród, terenów nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
h) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnogród,
i) zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
6. Przyjęcie informacji:
a) z działalności Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury oraz kalendarza imprez i uroczystości na 2020 r.,
b) z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie,
c)  o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Tarnogród.
7. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
9. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Dołomisiewicz