XXXV Sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 1943 razy | środa, 12 luty 2014

Z A W I A D O M I E N I E


W dniu 25 lutego 2014 r.  o godz. 14.oo
w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbędzie się
XXXV w bieżącej kadencji sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia programu współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok,
  2. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Tarnogród w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020,
  3. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020,
  4. zmiany Uchwały Nr XXXIII/223/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość,
  5. wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 r.
  6. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytków,
  7. zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Tarnogród,
  8. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Tarnogród nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Wola Różaniecka,
  9. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  10. zmiany uchwały budżetowej na rok 2014,
 7. Sprawy różne.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 (-) Jan Pawlik