XXII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XXII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 1430 razy | czwartek, 07 maj 2020

 

Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD,
że w dniu 14 maja (CZWARTEK) 2020 r. o godz. 16.00
w  budynku po byłym Publicznym Gimnazjum w Tarnogrodzie
(sala posiedzeń – wejście od sali gimnastycznej)
odbędzie się
XXII w bieżącej  kadencji
S E S J A
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Porządek  sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia zarządzeń porządkowych Burmistrza Tarnogrodu,
b) przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,
c) zwolnienia z podatku od nieruchomości w 2020 roku,
d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
e) zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
8. Wnioski i wypowiedzi  mieszkańców.
9.  Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Dołomisiewicz

Obrady będą transmitowane na żywo poprzez http://sesjeonline.tarnogrod.pl/