XXIII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XXIII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 1599 razy | wtorek, 19 maj 2020

 

Z A W I A D O M I E N I E


ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD,
że w dniu 27 maja (ŚRODA) 2020 r. o godz. 16.00
w  budynku po byłym Publicznym Gimnazjum w Tarnogrodzie
(sala  posiedzeń – wejście od sali gimnastycznej)
 odbędzie  się
XXIII w bieżącej  kadencji
 S E S J A
  Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Porządek  sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnogród w roku szkolnym 2020/2021,
b) odrzucenia w całości stanowiska Związku NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Różańcu Pierwszym podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim,
c) odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego  dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Różańcu Pierwszym podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim,
d) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Różańcu Pierwszym podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Różańcu Drugim,
e) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia ( Stop zagrożeniu zdrowia i życia),
f) zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,
g) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,
h) zmiany Uchwały Nr XVIII/122/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na realizację zadania publicznego,
i) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Biłgorajskiego na realizację zadania publicznego,
j) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
k) zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
6. Przyjęcie informacji z działalności:
a) Środowiskowego Domu Samopomocy,
b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019.
8. Przyjęcie informacji dot. oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
9. Przyjęcie informacji z działalności Gminnej Spółki Wodnej.
10. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
12. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Dołomisiewicz

Obrady będą transmitowane na żywo poprzez http://sesjeonline.tarnogrod.pl/