XXIV sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XXIV sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 1046 razy | czwartek, 02 lipiec 2020

 

Z A W I A D O M I E N I E


ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD
że w dniu 16 lipca (czwartek) 2020 r. o godz. 16:00
w  budynku po byłym Publicznym Gimnazjum w Tarnogrodzie
(sala  posiedzeń – wejście od sali gimnastycznej)
odbędzie się
XXIV w bieżącej kadencji
S E S J A
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie


Porządek  sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy.
6. Debata nad raportem o stanie Gminy Tarnogród za 2019 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Tarnogrodu z wykonania Budżetu Gminy za 2019 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia Burmistrzowi Tarnogrodu wotum zaufania,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Tarnogrodu z wykonania budżetu za 2019 r.,
c) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tarnogrodu z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.,
d) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnogród oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku,
e) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnogród od dnia 1 września 2020 roku,
f) wyrażenia zgody na umorzenie części pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu „Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne”,
g) uchylenia Uchwały Nr XVIII/122/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. zmienionej Uchwałą Nr XXIII/153/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na realizację zadania publicznego,
h) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
i) zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
9. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
11. Wnioski i wypowiedzi  mieszkańców.
12. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej

(-)  Dariusz  Dołomisiewicz