XXVIII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 425 razy | czwartek, 15 październik 2020

 
W dniu 22 października 2020 r. (czwartek) o godz. 16:00
odbędzie się XXVIII w bieżącej kadencji
sesja
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Porządek  sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Przyjęcie informacji Burmistrza z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2020 r.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tarnogród w roku szkolnym 2019/2020.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) zmiany Uchwały Nr XXIII/154/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Biłgorajskiego na realizację zadania publicznego,
    b) udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Lubelskiego na realizację zadania publicznego,
    c) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
    d) zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
10. Zamknięcie sesji.

 Przewodniczący Rady Miejskiej

(-)  Dariusz  Dołomisiewicz

I N F O R M U J E M Y,

że w dniu 5 sierpnia 2020 r. (ŚRODA) o godz. 1600

odbędzie się XXV w bieżącej kadencji

N A D Z W Y C Z A J N A S E S J A

Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

 

 

 

 

Porządek  sesji:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej oraz stwierdzenie kworum.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

Zamknięcie obrad sesji.