Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Tarnogród

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Tarnogród

Czytany 1599 razy | czwartek, 29 październik 2020

 

Dobiegają końca roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Tarnogród” w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLU.06.04.00-06-0012/18-00 z dnia 12.07.2019 r. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy oraz poprawa jakości środowiska naturalnego w Gminie Tarnogród.

            W ramach projektu wykonano nowe odcinki sieci wodociągowej w Tarnogrodzie na ulicach: Przedmieście Błonie, 1 Maja, Przedmieście Płuskie Zachód oraz Biłgorajska. Ponadto wybudowano nowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach: Wójtostwo, Nadstawna, Partyzantów, Przedmieście Płuskie Wschód oraz Biłgorajska. Łączna długość nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej wynosił 2,43 km, natomiast sieci wodociągowej 3,21 km. Zadanie przewiduje również wykonanie instalacji 2 lamp hybrydowych zlokalizowanych przy przepompowniach ścieków. Dodatkowo w projekcie przewidziano utworzenie serwisu www portalu ICT na potrzeby łatwiejszego i sprawniejszego kontaktu z mieszkańcami. Serwis umożliwi sprawdzenie stanu konta, pobranie umów i innych niezbędnych druków, oraz zgłaszanie ewentualnych skarg, a także pozwoli dokonać oceny poziomu satysfakcji interesariuszy z otrzymanych usług.

            Realizacja projektu przyczyni się do realizacji celów środowiskowych jakimi są ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód powierzchniowych ze zbiorników bezodpływowych, poprawa jakości wody pitnej oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.

            Wartość projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie zadania to kwota 3.256.293,35 zł w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.093.434,61 zł, co stanowi nie więcej niż 85,00% kosztów kwalifikowalnych wartości zadania.

logo programu