XXIX sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

XXIX sesja Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

Czytany 1394 razy | czwartek, 19 listopad 2020

Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOGRÓD,
że w dniu 26 listopada (CZWARTEK) 2020 r. o godz. 16.00
w budynku po byłym Publicznym Gimnazjum w Tarnogrodzie
(sala widowiskowa – wejście od sali gimnastycznej)
odbędzie się
XXIX w bieżącej kadencji
S E S J A
Rady Miejskiej w TarnogrodziePorządek sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Burmistrza Tarnogrodu o działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany statutu Gminy Tarnogród,
b) rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym,
c) wyznaczenia aglomeracji Tarnogród,
d) wyznaczenia aglomeracji Różaniec Pierwszy,
e) przejęcia przez Gminę Tarnogród od Zarządu Województwa Lubelskiego prowadzenia zadania publicznego – zarządzania drogą wojewódzką Nr 863 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Tarnogród,
f) uchwalenia programu współpracy Gminy Tarnogród z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok,
g) zatwierdzenia zarządzeń porządkowych Burmistrza Tarnogrodu,
h) zmiany Uchwały Nr XXVIII/176/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Lubelskiego na realizację zadania publicznego,
i) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok,
j) ustalenia wysokości dopłaty do taryfy dla odbiorców usług związanych z odprowadzaniem ścieków,
k) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
l) zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
8. Zamknięcie sesji.

 Przewodniczący Rady Miejskiej

(-)  Dariusz  Dołomisiewicz

I N F O R M U J E M Y,

że w dniu 5 sierpnia 2020 r. (ŚRODA) o godz. 1600

odbędzie się XXV w bieżącej kadencji

N A D Z W Y C Z A J N A S E S J A

Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

 

 

 

 

Porządek  sesji:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej oraz stwierdzenie kworum.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

Zamknięcie obrad sesji.