Rajd Rowerowy „Tour de Lubelskie” w Powiecie Janowskim 2021”

Rajd Rowerowy „Tour de Lubelskie” w Powiecie Janowskim 2021”

Czytany 1351 razy | piątek, 16 lipiec 2021

Plakat rajd

 


Regulamin
Rajdu Rowerowego
„Tour de Lubelskie” w Powiecie Janowskim 2021”


1. Miejsce i termin
Rajd Rowerowy „Tour de Lubelskie” w Powiecie Janowskim 2021” zwany dalej Rajdem odbędzie się w dniu 24 lipca 2021 r.
Rozpoczęcie rajdu o godz. 12.00.
Start i meta – miejscowość Otrocz, Gmina Chrzanów.
Zbiórka uczestników na boisku piłkarskim w Otroczu najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem rajdu.

2. Organizatorzy
Gminna Biblioteka Publiczna w Chrzanowie we współpracy z:
– Powiatem Janowskim,
– Stowarzyszeniem Bike Club Janów Lubelski.

3. Cele
– Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce,
– Promowanie regionalnych szlaków turystycznych i miejscowości,
– Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

4. Warunki uczestnictwa
Rajd jest imprezą rowerową odbywającą się we wskazanym terminie. Uczestnikiem może zostać osoba spełniająca następujące warunki:
a) ma ukończony 16 rok życia, przy czym uczestnicy którzy nie ukończyli 18 lat zostaną dopuszczeni do startu po okazaniu ważnej karty rowerowej oraz pisemnej zgody opiekuna prawnego lub pod jego opieką,
b) dokona rejestracji telefonicznej,
c) zgłosi się w dniu Rajdu o określonej godzinie przed startem i dopełni formalności,
d) wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rajdu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
e) wyrazi zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku.

5. Zgłoszenia
Zgłoszenia do Rajdu należy dokonać w terminie od 9 lipca 2021 r. do 20 lipca 2021 r. pod numerem telefonu: 517 081 715 w dni robocze godzinach od 8.00 do 15.00.
Organizator ustala limit uczestników na 150 osób.

6. Świadczenia dla uczestników
Udział w Rajdzie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Rajdu:
a) pilota,
b) zabezpieczenie medyczne,
c) bufet na trasie,
d) posiłek regeneracyjny,
e) pamiątkowy medal.

7. Bezpieczeństwo
Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie na starcie zapiętego kasku sztywnego oraz sprawnego roweru. Na trasie zlokalizowane są szybkie zjazdy, dlatego ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności. Nad bezpieczeństwem zawodników będą czuwać ratownicy medyczni, straż oraz policja.
Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem Rajdzie.
Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w organizowanym Rajdzie oraz, że bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność i przyjmuje do wiadomości, że udział w Rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.
Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń pilota grupy.

8. Program rajdu
Rajd zostanie przeprowadzony według następującego programu:
godz. 10.00 – 11.40 – potwierdzanie uczestnictwa w biurze rajdu
godz. 12.00 – Starty poszczególnych grup. Grupy 15–osobowe z pilotem startują co 2 minuty. Kolejność startu grup ustala organizator,
godz. 15.30 – poczęstunek dla uczestników rajdu,
godz. 18.00 – przewidywany koniec imprezy.

9. Dystans
Przejazd rajdu odbywał się będzie na trasie o długości około 48 kilometrów.
Przewyższenia na trasie wynoszą około 600 metrów.
Prędkość poszczególnych grup będzie dostosowana do najwolniejszego uczestnika.
Na 27 kilometrze trasy będzie zlokalizowany bufet.

10. Kierownictwo rajdu
Robert Flis – Komandor rajdu.

11. Kategorie
– sport (uczestnicy zaawansowani)
– rekreacja (pozostali uczestnicy)
Udział w wybranej kategorii deklarujemy podczas rejestracji telefonicznej.

12. Ruch drogowy
Rajd będzie odbywał się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Uczestnicy będą podzieleni na grupy liczące maksymalnie 15 osób łącznie z pilotami. Każdej grupie będzie towarzyszył pilot – osoba ze służby porządkowej, poruszająca się na rowerze, która będzie czuwać nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez uczestników rajdu. Odległość pomiędzy grupami będzie wynosić nie mniej niż 200 metrów. Uczestnicy rajdu są zobowiązani poruszać się w pojedynczej kolumnie, prawą stroną jezdni, możliwie blisko prawej krawędzi jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Na trasie i w miejscach niebezpiecznych będą ustawione służby mundurowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo każdego z uczestników.

13. Ochrona środowiska naturalnego
Zawodnicy muszą bezwzględnie szanować środowisko naturalne i nie mogą zanieczyszczać trasy. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu trasy i na trasie zawodów.

14. Postanowienia końcowe
Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.
Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Chrzanowie